دوستی

کسی را برای دوستی انتخاب کن که قلبش آنقدر بزرگ باشه که نخوای برای جا گرفتن داخلش خودتو کوچیک کنی

نظر بدهید