بالاخره تموم شد

دیگه تموم شد دو هفته مشغولش بودم خوابو ازم گرفته بود دیگه وقت هیچ کاری را نداشتم وقت بهش فکر می کردم تو خوابو توبیداری .نه تنها من بلکه همه بچه ها آره امتحانای پایان ترم دانشگاه را می گم بعضی خوشحال از موفق شدن و بعضی هم ناراحت و عصبانی که چرا استاد این […]