شهری با خانه هائی به سمت جنوب

اراک به عنوان يک پادگان نظامی و سياسی و يک مرکزيت برای بخشهای مختلف و تمرکز اقتصادی ناحيه بوده است . اراک قرن ها عراق نام داشت تا اينکه نامش تبديل به اراک گشت . اراک جمع اريکه است . اريکه معرب کلمه اراکه و اراک در فارسی بمعنی تخت شاهی ، پايتخت و استانی است که پايتخت شاهان است .
شهراراک ازنظرتاریخی نسبت به سایر شهرهای استان از قدمت چندانی برخوردارنیست. زمان احداث شهراراک به دوره قاجاروسلطنت فتحعلی شاه می‌‌رسد در اوایل سلطنت قاجار درعراق عجم بعلت وسعت زیاد و جمعیت فراوان همواره ناامنی واختلافات محلی بروز میکرد واین امراز لحاظ سیاسی واقتصادی برای حکومت مرکزی بروز مشکل میکرد در زمان فتحعلی شاه قشونی به نام عراق تشکیل گردید و یوسف خان گرجی از فتحعلی شاه تقاضا نمود که برای مرکزقشون عراق عجم قلعه‌ای نظامی احداث نماید.به همین جهت تأسیس ساختمان اولیه شهربه صورت قلعه‌ای به نام سلطان آباد،شروع ودر سال يک هزار و دويست و سی يک به پایان رسید.هنگامی که راه آهن جنوب از کنارشهرعبورکردایستگاهی در کنارشهراحداث گردید نام این ایستگاه را اراک گذاشتند وسپس طی بخشنامه‌ای ابلاغ گردید که نام آبادیهای مجاورایستگاه به نام همان ایستگاه اراک خوانده شوند . برای کلمه اراک معانی متعددی ذکر گرديده که تعدادی از آنها عبارتند از :
پایتخت،باغستان،نخلستان،شهرستان وبعضی کلمه «اراک» را برگرفته از ایراک و ایران ودانسته که معرب آن کلمه عراق دانسته اند

نظر بدهید