شهری با خانه هائی به سمت جنوب

اراک به عنوان یک پادگان نظامی و سیاسی و یک مرکزیت برای بخشهای مختلف و تمرکز اقتصادی ناحیه بوده است . اراک قرن ها عراق نام داشت تا اینکه نامش تبدیل به اراک گشت . اراک جمع اریکه است . اریکه معرب کلمه اراکه و اراک در فارسی بمعنی تخت شاهی ، پایتخت و استانی است که پایتخت شاهان است .
شهراراک ازنظرتاریخی نسبت به سایر شهرهای استان از قدمت چندانی برخوردارنیست. زمان احداث شهراراک به دوره قاجاروسلطنت فتحعلی شاه می‌‌رسد در اوایل سلطنت قاجار درعراق عجم بعلت وسعت زیاد و جمعیت فراوان همواره ناامنی واختلافات محلی بروز میکرد واین امراز لحاظ سیاسی واقتصادی برای حکومت مرکزی بروز مشکل میکرد در زمان فتحعلی شاه قشونی به نام عراق تشکیل گردید و یوسف خان گرجی از فتحعلی شاه تقاضا نمود که برای مرکزقشون عراق عجم قلعه‌ای نظامی احداث نماید.به همین جهت تأسیس ساختمان اولیه شهربه صورت قلعه‌ای به نام سلطان آباد،شروع ودر سال یک هزار و دویست و سی یک به پایان رسید.هنگامی که راه آهن جنوب از کنارشهرعبورکردایستگاهی در کنارشهراحداث گردید نام این ایستگاه را اراک گذاشتند وسپس طی بخشنامه‌ای ابلاغ گردید که نام آبادیهای مجاورایستگاه به نام همان ایستگاه اراک خوانده شوند . برای کلمه اراک معانی متعددی ذکر گردیده که تعدادی از آنها عبارتند از :
پایتخت،باغستان،نخلستان،شهرستان وبعضی کلمه «اراک» را برگرفته از ایراک و ایران ودانسته که معرب آن کلمه عراق دانسته اندلطفا نظرات تکمیلی خود را بنویسید. از توهین به اشخاص یا افکار و گروهها خودداری نمایید. نظرات حاوی توهین پس از ویرایش منتشر میشود. ممنون