نقش استانداردها در زندگی شما

برخی از افراد اعتقاد دارند استانداردها (ISO) تافته جدا بافته اند و نه تنها هیچ تاثیری در زندگی نمی گذارند بلکه موجب افزایش حجم کارها و کندی روند فعالیتهای عادی می شوند ولی در باطن به آن عمل میکنند و در زندگی از آن بهره می گیرند بعنوان مثال در رایانه شخصی ، اسباب و […]