نصیحت لقمان به فرزند

دو چيز را همواره فراموش مکن : اول خدا و دوم مرگ را

دو چیز را همواره فراموش کن : اول نیکی که به کسی می کنی و دوم بدی که کسی به تو می کند

و چهار چیز را در خود نگهدار :

اول وارد مجلسی شدی زبان را

دوم بر سر سفره ای نشسته ای شکم را

سوم بر سر نماز ایستاده ای دل را

و چهارم در منزل کسی وارد شدی چشم را

نظر بدهید