دوربرگردان

گاهي اوقات آدمها با گرفتن يک تصميم آني ، يک فکر شيطاني ، فکر کردن به يک راه غلط از مسير زندگي خارج مي شوند و پا به يک جاده خاکي مي گذارند که ممکن سر از سه راه چکنم و چهار راه سرگردان در بياورند .ميدونيد تعداد دوربرگردان هاي زندگي ما انسانها آنقدر نيست که بشود گفت که پس از رفتن به يک راه بيراهه بتوان آن راه را اصلاح کرد و به اصطلاح برگشت توي جاده اصلي و اگر هم باشه نياز به يک زمان و هزينه مالي و جاني داره که معلوم نيست انساني قادر به پرداخت و صرف آن باشد يا نه و يا ممکن به واسط انتخاب يک راه غلط مجدد درگير در مسير ديگري بشود . راستش توي اين قضيه هميشه به خدا پناه مي برم و براي ديگران هم دعا ميکنم که سر از جاده خاکي درنياورند . شبهاي قدر هم يک از آن دوربرگردان هاي زندگي ما انسانهاست که از طرف خداوند قرار داده شده تا انسانهايي با توبه و استغفار از اين دنياي پر از گناه و تباهي هر چند لحظاتي خارج بشوندو به اصل و سرشت انسانيت و معبود نزديک تر،اين نشان مي دهد که خداوند از هر عادل و قاضي و قانوني عادل تر و مهربانتر و در مقابل بنده هاي گناه کارش صبورتره، چون به بنده هاي گناهکارش فرصت اصلاح را مي دهد . اما در يک زندگي خاکي يک انسان خاطي در بند بواسطه يک اشتباه بايد سالها جوابگوي اعمال و تصميمات ناگهانيش باشه و شايد ديگر تجربه اصلاح راه و انتخاب راه ديگر را نداشته باشد
بياييد يک قولي بدهيم از اين دوربرگردان ها استفاده کنيم و از خدا بخواهیم به حرمت این شبها ما را هیچوقت درگیر جاده های خاکی نکنه و همیشه ما را به راه راست و مستقیم هدایت کند انشاء ا ….

نظر بدهید