عشق،توانگری،موفقیت

برگرفته از يک داستان کوتاه انگليسی

روزی زنی از منزلش بیرون آمد و ديد سه نفر پيرمرد با ريش های سفيد در مقابل حياط منزلش نشسته اند . زن اونها را نشناخت اما با اين حال احساس کرد که اونها گرسنه هستند و به خاطر همين مسئله به اونها تعارف کرد تا داخل منزل بشوند
يکی از مردها جواب داد که آیا همسر شما داخل منزل هست ياخير
زن پاسخ داد که همسرم داخل منزل نيست و بيرونه
آنها پاسخ دادند که نمی توانند وارد منزل شوند تا اينکه همسرتون مراجعت کنه
غروب شد ، وقتی که مرد خانه بازگشت از زن پرسيد که چه اتفاقاتی به وجود اومده و زن موضوع را برای او شرح داد
بعد زن دوباره بیرون از منزل رفت و به آن سه پيرمرد که هنوز در جلوی حياط منزل نشسته بودند تعارف کرد تا بواسطه آمدن همسرش وارد منزل شوند
یکی از آن سه پيرمرد پاسخ داد که ما نمی توانيم هر سه همزمان وارد منزل شويم او به دوستانش اشاره کرد که او توانگری و ثروته ديگری موفقيت و من عشق هستم اکنون تو به داخل منزل برو و پس از مشورت کردن با همسرت بگو که کدام يک از ما وارد منزل شويم
زن داخل منزل شد و به شوهرش گفت که چه شنيده و شوهر نيز از فرط خوشحالی از خود بی خود شد و گفت چه خوب من میگم که اول توانگری و ثروت بياد تا زندگی ما را در خودش غرق کنه
زن مخالفت کرد و گفت عزيزم چرا از موفقيت دعوت نکنيم
عروس خانواده در حال گوش دادن حرفهای اونها در گوشه ای از خانه بود او خودش را داخل بحث کرد و گفت چرا از عشق دعوت نکنيم که خونه ما را مملوء از خودش نکنه
شوهر زن گفت بهتره به عقيده عروس توجه کنيم و از عشق دعوت کنيم که وارد منزل ما بشه
زن به بيرون از خانه رفت و خطاب به آن سه مرد گفت که کدام يک از شما عشق هستيد لطفا وارد منزل ما بشويد
عشق بلند شد و شروع کرد به قدم زدن به سمت جلوی درب منزل . دونفر ديگر نيز به دنبال او بلند شدند و راه افتادند . زن تعجب کرد و به ثروت و موفقيت گفت من تنها از عشق دعوت کردم چرا شما درحال داخل شدن هستيد
یکی از آن دو پيرمرد پاسخ داد اگر شما ثروت يا موفقيت را دعوت کرده بوديد دونفر از ما مجبور بودند که بيرون از منزل بمانند اما زمانی که شما عشق را دعوت کرديد ما هم بايد داخل شويم چرا که هر جايي که عشق و محبت باشد از پس آن موفقيت و توانگری و ثروت خواهد بود

نظر بدهید