خدا و انسان

انسان : خدایا “میلیارد ها تومان” برای شما چقدر است ؟
خدا : به اندازه یک “سکه”
انسان : و “میلیونها سال” برای شما چقدر است ؟
خدا : به اندازه “یک ثانیه”
انسان : خدایا می تونم یک سکه داشته باشم !
خدا : صبر کن ، فقط یک ثانیه

نظر بدهید