آسان و سخت

بدبودن آسان ……………خوب بودن سخت
باختن زندگی آسان……………بردن زندگی سخت
صحبت کردن آسان………….عمل کردن سخت
نصیحت کردن آسان………نصیحت پذیرفتن سخت
ماندن آسان………….راهی شدن سخت
کمک گرفتن آسان ………..کمک کردن سخت
رویا پردازی آسان…………….تفکر و اندیشیدن سخت
دروغ گفتن آسان………………صادق بودن سخت
صحبت کردن در رابطه با خدا آسان…………..خدایی شدن سخت
کینه ورزی آسان………….محبت و عشق ورزیدن سخت
گفتن یک راز آسان……………نگهداشتن یک راز سخت
ولخرجی آسان………………..پس انداز کردن سخت
شک و تردید آسان…………………ایمان و اعتقاد سخت
خنده کردن به دیگران آسان…………..گریه کردن برای دیگران سخت
انتقادکردن آسان………………….انتقاد پذیرفتن سخت
گناه کردن آسان……………..توبه کردن سخت
غرور ورزیدن آسان…………….فروتنی سخت
آشفته بودن آسان …………..پاکیزه بودن سخت
ویرانی و تخریب و جنگ آسان…………صلح و دوستی و آبادانی سخت
روزه خواری آسان ………………روزه گرفتن سخت
نگاه داشتن دوست آسان……………از دست دادن دوست سخت
از دست دادن دوست آسان ……………نگه داشتن دوست سخت
شیطانی بودن آسان…………….خدایی شدن سخت
مردن آسان……………..زنده بودن سخت

سعی کنیم همه اعمالمان بوی زندگی دهدلطفا نظرات تکمیلی خود را بنویسید. از توهین به اشخاص یا افکار و گروهها خودداری نمایید. نظرات حاوی توهین پس از ویرایش منتشر میشود. ممنون