راز خوشبختی

برگرفته از متن چينی تانتارا توتم :

 به آدمها بیشتر از اون چيزی که انتظار دارند بده و با خوشروئی انجام بده با یک نفر ازدواج کن که تو با اون از خودت با لذت صحبت کنی. وقتی پير شدی اين خصوصيت از همه چيز مهمتر است .

هر چيزی را باور نکن . با پشتکار زحمت بکش و هر اندازه که لازم است بخواب .

 وقتی که به کسی می گویی که تو را دوستت دارم منظورت هم همان باشد .

وقتی به کسی می گویی متاسفم در چشمهای او نگاه نکن . حداقل شش ماه قبل از اینکه ازدواج کنی نامزد باش .

به عشق از نگاه اول معتقد باشد .

هرگز به آرزوی های ديگران نخند . آنانی که آرزو ندارند هيچ ندارند .عميق و باگرمی عاشق باش . ممکن است که قلبت بشکند ولی این تنها راه زندگی کامل است.

در هنگاه سوء تفاهم منصفانه مجادله کن و لطفا توهین مکن . افراد را از روی خانواده آنها نسنج . آهسته صحبت کن و سريع فکر کن .

 وقتی کسی از تو سوالی پرسيد که نمی خواهی جواب آن را بدهی اول تبسم کن و بعد بپرس چرا می خواهی این را بدانی؟

 در نظر داشته باش که عشق و موفقيت بزرگ در گرو ريسک بزرگ است . وقتی عطسه کسی را می شنوی بگو سلامت باشی .

 وقتی از کسی شکست خوردی از آن شکست درس بگير .

به چيز مهم يادت نرود : احترام و عزت به خود ، احترام به ديگران ، مسئوليت در برابر تمامی اعمالت

هرگز اجازه نده یک دعوای کوچک دوستی بزرگی را خدشه دار کند . وقتی متوجه اشتباهت شدی آن را به سرعت درست کن .

وقتی گوشی تلفن را برمی داری لبخند بزن شخص پشت تلفن از صدایت متوجه می شود .

 زمانی را هم با خودت سپری کن .

نظر بدهید