ایمان

حضرت ابراهيم ايمان را اينگونه معرفی می کند :
جست زدن در تاريکی در حوضی که نمی دانيد آب دارد يا نه
چه کسی می تواند اين جمله را درک کند تا زمانی که به شناخت يقينی نرسيده باشد

نظر بدهید