زندگی

mother tresa برنده جايزه صلح نوبل سال 1979 و بنيانگذار سازمان خيريه محرومين اجتماعی و اقتصادی در مورد زندگی :
زندگی مانند یک فرصت است باید از هرلحظه آن استفاده نمود ، زيبا است بايد آن را تحسين نمود ،مملو از سعادت و خوشبختی است باید آن را چشيد ،مانند يک ميدان مبارزه است بايد به ملاقات آن رفت ،زندگی نشانه خدمت است بايد آن را کامل نمود ،مانند یک بازی است باید باید درآن بازی کرد ، مانند یک پيمان و قرار داد است بايد آن را به اتمام رسانيد ، مملو از سوگ و غم است باید برآن چيره گشت، مانند یک نغمه و آهنگ است باید آن را نواخت،مانند يک ميدان ستيز است بايد آن را به جان پذيرفت، مانند يک مصيبت و فاجعه بايد باآن روبرو شد و بايد آن را به مبارزه طلبيد ،زندگی مانند موفقيت است بايد آن را ساخت و بوجود آورد، زندگی بسیار عزيز و شيرين است نبايد آن را ويران کرد ، زندگی زندگی است بايد برای آن ستيز کرد

نظر بدهید