طرز برخورد

مقاله بعدی را بخوانید:

"کاش می شد"

مقاله قبلی را بخوانید:

"تو از نسل رودی…"

طرز برخورد

درعمومی | بدون دیدگاه

If……………….A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Is Equal To .. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Then : H+A+R+D+W+O+R+K ==>> 8+1+18+4+23+15+18+11=98% Only
Then : K+N+O+W+L+E+D+G+E ==>> 11+14+15+23+12+5+4+7+5=96% Only
But : A+T+T+I+U+D+E ==>> 1+20+20+9+20+21+4+5=100%

So a person with the righ ATTITUDE is always a WINNER ….

پاسخ دهید

تگ های مجاز

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

آخرین دیدگاه‌ها
بایگانی موضوعی
آمار بازديد
Simple Slideshow