خدایا…

پروردگارا … در جان من آزادگي ،در روح من بي نيازي بگذار ،در قلبم اطمينان ، در كارهايم يك رنگي ، در چشمم نور، و در دينم روشن بيني

نظر بدهید