راز خوشبختی

مردی روزی به دیگری رسید و گفت : “راز موفقیت شما چیست؟”
مرد پاسخ داد راز موفقیت در دو کلمه است “تصمیمات درست “.
مرد پرسید :”چطور انسانها می توانند تصمیمات درستی بگیرند؟
مرد دریک کلمه پاسخ داد :”تجربه”
و اینکه آدمها چگونه می توانند تجریه کسب کنند ؟
مرد در دو کلمه پاسخ داد :”تصمیمات اشتباه”.

نظر بدهید