همینطوری

بد ترين شکل دلتنگي براي کسي آن است که در کنار او باشي و بداني که هرگز به او نخواهي رسيد.
کوچکترين آرزوي من اين است که به بزرگترين آرزوم برسم………… بزرگترين آرزوم اين که کوچکترين آرزوي تو باشم…
براي روز ميلاد تن من نميخوام پيرهن شادي بپوشي
به رسم عادت ديرينه حتي برايم جام سرمستي بنوشي
براي روز ميلادم اگر تو به فکر هديه اي ارزنده هستي
من و با خود ببر تا اوج خواستن بگو با من که با من زنده هستي
که من بي تو نه آغازم نه پايان تويي آغاز روز بودن من
نذار پايان اين احساس شيرين بشه بي تو غم فرسودن من
نميخوام از گلاي سرخ و آبي برايم تاج خوشبختي بياري
به ارزشهاي ايثار محبت به پايم اشک خوشحالي بباري

نظر بدهید