بایگانی برای ماه آذر 1392

ثبت نام چند کاربر جدید؟

سه شنبه 12 آذر 1392

نمیدونم چی شده؟ آدمها یا روباتهای بیکار اومدن اینجا دارن کاربر ایجاد میکنند! برای همین ثبت نامو بستم اگر کسی واقعا قصد داره کاربر ایجاد کنه با فرم تماس یا ایمیل بگه خودم براش ایجاد میکنم ببخشید…