بایگانی برای موضوع "فرهنگی"

مناجات

شنبه 16 اردیبهشت 1385

الهی بساز کار من و منگر به کردار من دلی ده که طاعت افزون کند طاعتی ده که به بهشت راهنمون کند علمی ده که درآن آتش هوا نبود علمی ده که درآن آب زرق و ريا نبود ديده ای ده که عز ربوبيت تو بيند نفس ده که حلقه بندگی تو در گوش کند […]