بایگانی برای موضوع "ورزش"

کوهنوردی ورزش یا ؟

سه شنبه 23 آبان 1385

چند ماه قبل با دوستان در حال برگشت از کوه بودیم که من گفتم کوهنوردی ورزش پرهزینه وزمانبریه.یکی از دوستان اعتراض کرد که این ورزش نیست بلکه زندگیه و ما با کوه و کوهنوردی زندگی می کنیم باهم (کوه) شادی داریم غمهامون مال دوتامون مونس ویار هم هستیم امیدی در زندگیمونه و….. وقتی به خودم […]