آسیاب بادی

باد که می وزد بعضی در مقابل آن دیوار می سازند و بعضی آسیاب بادی.

نظر بدهید