خدایا! چرا من؟

این ورزشکار خارجی سخن نغزی گفته است:

ShowLetter111.jpg

نظر بدهید