مناجات

الهی
بساز کار من و منگر به کردار من
دلی ده که طاعت افزون کند
طاعتی ده که به بهشت راهنمون کند
علمی ده که درآن آتش هوا نبود
علمی ده که درآن آب زرق و ريا نبود
ديده ای ده که عز ربوبيت تو بيند
نفس ده که حلقه بندگی تو در گوش کند
جانی ده که زهر حکمت تو به طبع نوش کند
الهی
اگر چه بهشت چون چشم و چراغ است بی ديدار تو درد و داغ است

نظر بدهید