بابا آب داد

بابا آب داد. بابا بادام داد. آب – اسب – داس – آمد – بابا آمد. آ ا ب د م س
داماد آمد. بابا با اسب آمد.
توضیح مصطفی: بنویس من اینها را خودم تایپ کردم.

نظر بدهید